11 maart 2014: Nicolaas Beetsplantsoen gered!

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de gementeraadsverkiezingen is een motie van SP aangenomen waarin het Dagelijks Bestuur wordt opgedragen:
• waar mogelijk, verkeersbeperkende maatregelen te nemen, zoals toegangsverbodsborden met het onderbord ´uitgezonderd bestemmingsverkeer´ (bijvoorbeeld op Bilderdijkbrug) en verkeersdrempels
• de omgevingsvergunning nodig voor de proef met het openstellen van het fietspad aan het Nicolaas Beetsplantsoen voor auto’s niet af te geven en de voorbereidingen voor de proef te staken.

De motie wordt aangenomen met steun van Groenlinks, D66 en De Groenen en betekent dat het Nicolaas Beetsplantsoen eindelijk is gered! Omwonenden en school zijn ontzettend dankbaar dat de politiek onze bezwaren tegen openstelling van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer eindelijk serieus heeft genomen.

Lees de bevestiging van Stadsdeel West van de afsluiting van de bezwaarprocedure.

5 december 2013: twijfelachtige antwoorden op schriftelijke vragen

Op 3 december 2013 hebben Pieter Rietman en mevrouw Oudendijk (D66) Schriftelijke vragen Nicolaas Beetsplantsoen gesteld aan het Dagelijks Bestuur over het verkeersonderzoek van augustus 2013. Op 5 december volgden de antwoorden van het Dagelijks Bestuur.

In het antwoord bij vraag 3 stelt het DB dat ‘maatregelen die het sluipverkeer in de Kanaalstraat verminderen vanzelfsprekend ook ten goede komen aan de rest van de buurt.’ Dit is natuurlijk feitelijk onjuist. In het verkeersonderzoek van augustus 2013 wordt gesteld: ‘Zowel in de Jacob van Lennepstraat en de Borgerstraat zijn de intensiteiten nagenoeg gelijk of nemen licht toe als gevolg van de kortere route.’ en ‘Bij het plantsoen neemt de intensiteit toe met 300 voertuigen’. (pagina 18).

Daarnaast is bekend geworden dat Ekoplaza aan de Jan Pieter Heijestraat flink gaat uitbreiden en 15x per week de laad/losplaats in de Jacob van Lennepkade Noord gaat gebruiken. De opmerking in het onderzoeksrapport dat er ‘minder invloed zal zijn van ladende/lossende voertuigen dan in de Kanaalstraat’ (pagina 18 van het onderzoeksrapport) gaat daarmee ook niet op, aangezien er niet eens een soortgelijke laad/losplaats is in de Kanaalstraat.

20 november 2013: onjuiste aankondiging in Staatscourant

Op 20 november 2013 verschijnt de aankondiging van de omgevingsvergunning ook in de Staatscourant. Deze aankondiging heeft echter een ander OLO-nummer (OLO 582387) en een andere ingangsdatum (20 november 2013) voor de terinzagelegging dan de aankondiging op de website van Stadsdeel West (resp. OLO 656905 en 31 oktober 2013).

Update 2 december 2013: De heer E. Habing, Juridisch-Planoloog van Stadsdeel West, heeft per e-mail bevestigd dat de termijn voor het indienen van zienswijzen tegen de omgevingsvergunning loopt vanaf de publicatiedatum in de Staatscourant. Dus 6 weken vanaf 20 november 2013. Dit betekent dat de zienswijzen uiterlijk 31 december 2013 moeten worden ingediend. Zie de website van Stadsdeel West voor de procedure.

20 november 2013: Groen dichtbij huis scoort goed in Amsterdam

Dat is de belangrijkste conclusie van het Grote Groenonderzoek 2013 dat de Gemeente Amsterdam op 20 november 2013 heeft gepresenteerd. Opvallend is dat met name parken binnen de Ring A10 drukker zijn geworden en het percentage Amsterdammers dat groen in de buurt opzoekt toeneemt. Zonde toch, om dan juist door zo’n parkje als het Nicolaas beetsplantsoen een autoweg aan te leggen?

14 november 2013: Rapport verkeersonderzoek augustus 2013

Naar aanleiding van de motie van 23 april 2013 is in augustus 2013 een nieuw onderzoek uitgevoerd door Trajan in opdracht van het Stadsdeel. Op 14 november 2013 hebben we het onderzoeksrapport in handen gekregen.

11 november 2013: nieuw Verkeersbesluit

Het Stadsdeel West heeft niet alleen de omgevingsvergunning aangevraagd, maar heeft inmiddels ook het ‘verkeersbesluit’ voor een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen gepubliceerd. Het werd 11 november 2013 bekendgemaakt in de Staatscourant.

Update 4 december 2013: het verkeersbesluit is gedateerd 31 oktober 2013. Dit betekent dat de bezwaarperiode op die datum ingaat en bezwaarschriften uiterlijk 11 december 2013 bij het stadsdeel moeten zijn ingediend. De procedure is vermeld in de aankondiging van het besluit.

31 oktober 2013: Ontwerp Omgevingsvergunning

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West heeft met ingang van 31 oktober 2013 een Ontwerp Omgevingsvergunning ter inzage gelegd als onderdeel van een uitgebreide afwijkingsprocedure. De aanvraag en bijlagen liggen gedurende zes weken ter inzage bij het Vergunningenloket van het Stadsdeelkantoor.

5 augustus 2013: D66 Café West

Op 5 augustus 2013 stond het Café West van D66 Amsterdam West grotendeels in het teken van het Nicolaas Beetsplantsoen. Stijn Verhoeven heeft die avond namens het Bewonerscomité een presentatie gegeven van de historie (en alle fouten) rondom de proef om een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen aan te leggen. Daarna vond een debat plaats tussen Pieter Rietman, lijsttrekker van de D66-fractie in West en Jasper Etten, lijsttrekker voor de PvdA-fractie in West. Het publiek, dat in groten getale was gekomen, mengde zich actief in de discussie.

Uit de discussie kwamen weinig verrassingen naar voren: D66 gaf opnieuw aan niet gelukkig te zijn met de proef, met name om de toenemende onveiligheid rond de school. De lijsttrekker gaf aan de proef alsnog te willen afbreken als uit het nieuwe onderzoek (nav de motie van 23 april) blijkt dat dit niet de oplossing is voor het probleem: het tegengaan van sluipverkeer door de Borgerbuurt.
De PvdA gaf aan onveranderd aan het besluit vast te willen houden – waarbij voor het publiek opnieuw onduidelijk bleef waarom de PvdA hier zo sterk aan vast wil houden, gezien de wijze waarop dit besluit destijds tot stand is gekomen.

23 april 2013: motie tot nieuw onderzoek aangenomen

Tijdens de Politieke Avond van 23 april 2013 (transcriptie) is door de Raad een motie van D66, SP, Groenlinks en De Groenen aangenomen. In de motie wordt opgeroepen tot een nieuw onafhankelijk onderzoek naar de meest effectieve wijze waarop sluipverkeer (en daaruit voortvloeiende overlast) kan worden geweerd uit zowel de Borger- als Helmersbuurt. De voorbereidende activiteiten voor de proef om autoverkeer door het Nicolaas Beetsplantsoen toe te staan gaan vooralsnog gewoon door.
Portefeuillehouder mevrouw Welschen licht tijdens de behandeling van de motie toe dat zij geen bezwaar heeft tegen een onderzoek door een externe deskundige. Zij vraagt de raad om uiteindelijk zelf zijn beraadslagingen te houden over het resultaat van het onderzoek en het besluit van de proef daarbij te betrekken. De indieners stemmen met deze aanpassing van de motie in, zonder dat daarvoor een tekstaanpassing nodig is.

26 februari 2013: Politieke Avond

Nadat op 29 januari een conceptmotie van de D66-fractie op het allerlaatste moment was ingetrokken, stond het Nicolaas Beetsplantsoen tijdens de Politieke Avond van 26 februari 2013 opnieuw op de agenda.

Enerzijds zijn we teleurgesteld in het feit dat de heer Vels, namens de PvdA (en de Kanaalstraat?), de regie over de kwestie weer heeft kunnen overnemen. Anderzijds erkende de heer Vels voor het eerst dat het sluipverkeer het probleem is en heeft hij uitgesproken dat ‘in het uiterste geval dat fietspad helemaal niet opengesteld hoeft te worden’. Hij vroeg de wethouder waarom de ‘zachte’ maatregelen uit het bewonersoverleg niet al lang zijn uitgevoerd en riep hem op dit alsnog zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Zijn oproep werd gesteund door de fracties van D66, SP, Groen Links en VVD.

Om onnodige verdere maatregelen te voorkomen, is het des te belangrijker om vooraf goed te definiëren of de genomen maatregelen voldoende succes hebben in de bestrijding van het sluipverkeer. Daarom roepen wij u op de raadsleden en de wethouder op om:
– De openstelling voor autoverkeer van het Nicolaas Beetsplantsoen op te schorten totdat de effecten van de ‘zachte’ maatregelen bekend zijn.
– De ‘zachte’ maatregelen uit te breiden met het plaatsen van extra verkeersdrempels.
– De effecten van de ‘zachte’ maatregelen voor- en achteraf te meten aan de hand van onafhankelijke verkeersintenstiteitmetingen.
– Vooraf duidelijk te omschrijven wanneer de ‘zachte’ maatregelen voldoende effect hebben gehad (bijvoorbeeld bij een afname van 20%).

25 februari 2013: school roept deelraad op

In een mail roept de directie van de brede school De Kinkerbuurt de deelraad nogmaals op om bij haar besluitvorming de veiligheid van het Nicolaas Beetsplantsoen als speelplaats voor de schoolkinderen te respecteren. In de mail verwijst de school naar eerder geuite bezwaren tegen openstelling van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer.

19 december 2012: Onjuiste aankondiging omgevingsvergunning

Op 19 december 2012 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de proef om een autoweg door het Nicolaas beetsplantsoen aan te leggen. In de officiële bekendmakingen van het stadsdeel West wordt echter gesproken over ‘het wijzigen van de bestemming voor het aanleggen van fietspaden, OLO 656905′. Navraag bij Edward Habing van de afdeling Vergunningen, leert echter dat het wel degelijk om een vergunning voor de aanleg van een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen gaat. Foutje. Maar opnieuw dus een op zijn minst opmerkelijke slordigheid die wederom erg in ons nadeel had kunnen werken, als we niet zelf oplettend waren geweest.

4 december 2012: Opnieuw inspreken tijdens Politieke Avond

Op 4 december 2012 heeft Sytske van Bochove tijdens de behandeling van het Visiestuk Openbare Ruimte Borgerbuurt opnieuw ingesproken bij de Raad. Ze heeft daarbij de Raad opnieuw opgeroepen af te zien van het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer, omdat het immers regelrecht ingaat tegen het visiestuk. In dat visiestuk wordt gepleit voor meer groen, meer ruimte voor spelen, fietsen en recreatie en minder ruimte voor auto’s.

17 juli 2012: inspreken tijdens het Open Podium

Tijdens de Politieke Avond in het kantoor van Stadsdeel West, wordt opnieuw op ons onderwerp ingesproken. Oorspronkelijk was het idee om te vragen naar de status van de toezegging van de heer De Jager aan de raad op 17 april 2012, om binnen twee maanden een onderzoek te doen naar de inspraakprocedure rondom het Verkeerscirculatieplan in 2010.

Door onze aanmelding voor het Open Podium, blijkt dat de griffie een fout heeft gemaakt en vergeten is de brief van de heer De Jager van 15 juni 2012 over dit onderwerp aan de raad toe te sturen. De brief wordt alsnog op 17 juli toegestuurd.

De tekst van de bijdrage van Stijn Verhoeven vindt u hier.

16 mei 2012: Rapport Groen gezond en productief

In opdracht van het Ministerie van EL&I heeft KPMG onderzoek gedaan naar het effect van groen in de wijk. De resultaten van dit onderzoek zijn spectaculair: bij een toename van 10% groen in de wijk kan jaarlijks 95 miljoen worden bespaard op de zorgkosten voor mensen met depressies en angstsoornissen. Daarnaast heeft het aanzienlijke verlaging van ziekteverzuim tot effect. Opmerkelijk is dat een groot deel van het onderzoek in Stadsdeel Amsterdam West heeft plaatsgevonden. Nog een argument om het Nicolaas Beetsplantsoen groen te houden dus!

Bekijk het rapport het persbericht.

17 april 2012: inspreken tijdens het open podium

Tijdens het open podium tijdens de Politieke Avond in het kantoor van Stadsdeel West, wordt door twee bewoners op ons onderwerp ingesproken. De bijdagen en met name het punt van de procedurefout rondom het Verkeerscirculatieplan lijken indruk te maken bij de raadsleden en worden ondersteund door applaus van de publieke tribune. De wethouder zegt op basis van onze argumenten toe om de besluitvorming destijds rondom het Verkeerscirculatieplan nog eens opnieuw te onderzoeken. Hij belooft de raad daarover binnen twee maanden te informeren.

De tekst van de bijdrage van Stijn Verhoeven vindt u hier.

4 april 2012: Brief aan de raadsleden en het dagelijks bestuur

Op 4 april 2012 stuurt het Bewonerscomité Nicolaas Beetsplantsoen een brief aan alle leden van de raad en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West. In deze brief zetten we uiteen waarom niet zomaar op de proef in het Verkeerscirculatieplan kan worden teruggevallen. Bij de brief is als bijlage de brief van 17 augustus 2010 bijgevoegd, waarin het stadsdeel aangeeft dat het juridisch niet mogelijk is autoverkeer toe te staan door het Nicolaas Beetsplantsoen.

Directie en Medezeggenschapsraad van Brede School De Kinkerbuurt beraden zich momenteel over stappen tegen het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer.

20 maart 2012: Politieke Avond (2)

Op initiatief van de D66-fractie in de stadsdeelraad, komt het onderwerp van de proef ‘Omkering van de rijrichting Jacob van Lennepkade Zuid’ opnieuw op de agenda van de Politieke Avond van 20 maart 2012.

Vooraf vragen wij aan de griffie of de heer ‘D. de Jager’ de wethouder betreft. De dame van de griffie bevestigt dit. Maar tijdens de vergadering blijkt opeens dat een andere heer D. de Jager als vertegenwoordiger van de Kanaalstraat inspreekt. Hij pleit opnieuw voor het niet uitvoeren van de proef en het handhaven van de situatie zoals deze nu is.

Tijdens de raadsvergadering die avond gaat besluit tot het omdraaien van de rijrichting in één veeg van tafel. Op initiatief van met name de PvdA-fractie wordt de wethouder opgedragen terug te vallen op het verkeerscirculatieplan en de daarin opgenomen proef tot aanleggen van een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen.

Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat al in 2010 geprobeerd is deze proef uit te voeren, maar dat dit na bezwaarschriften van omwonenden en de leiding van de Brede Kinkerschool niet mogelijk bleek te zijn. In een brief van 17 augustus 2010 aan de mensen die bezwaar hebben gemaakt stelt de gemeente: ”Juridisch blijkt het niet mogelijk autoverkeer toe te staan door het Nicolaas Beetsplantsoen.”.

24 januari 2012: Politieke Avond (1)

Op 24 januari 2012 staat de proef tot omkering van de rijrichting van de Jacob van lennepkade Zuid op het programma voor de Politieke Avond. Tijdens deze avond wordt ingesproken door de heer De Jager en mevrouw Witmondt, vertegenwoordigers van respectievelijk de Kanaalstraat en de Borgerbuurt. Beiden pleiten tijdens hun betoog voor het niet uitvoeren van de proef en het handhaven van de situatie zoals deze nu is.

16 januari 2012: Wethouder neemt besluit tot proef

Op 16 januari 2012 stuurt de wethouder Dirk de Jager een brief naar omwonenden, waarin hij hen informeert over zijn voornemen tot het omdraaien van de rijrichting van de Jacob van Lennepkade Zuid.

12 oktober 2011: laatste bewonersoverleg met wethouder

Op 12 oktober 2011 heeft een laatste overleg plaatsgevonden tussen alle bij het bewonersoverleg betrokken bewoners en de stadsdeelwethouder Dirk de Jager. Tijdens dit overleg spreekt de wethouder zijn waardering uit over de bereidwillendheid van de deelnemers aan het bewonersoverleg. Ook spreekt hij zijn teleurstelling uit over het feit dat het resultaat niet door alle deelnemers wordt gedeeld.

De wethouder heeft deze laatste bijeenkomst georganiseerd als laatste poging om draagvlak bij alle betrokken bewoners te krijgen voor het resultaat van het bewonersoverleg: de proef tot omkering van de rijrichting van de Jacob van Lennepkade Zuid. Ook deze bijeenkomst loopt al snel uit in een emotionele discussie. Bij gebrek aan steun van de Kanaalstraat voor het resultaat van het bewonersoverleg, eindigt de bijeenkomst met de mededeling van de wethouder dat hij dan maar eigenhandig een besluit gaat formuleren.

September 2011: Kanaalstraat schoffeert bewonersoverleg

Tijdens het bewonersoverleg is regelmatig uitgesproken dat de situatie wat de overige deelnemers betreft, mag blijven zoals deze is. Aangezien alléén de bewoners van de Kanaalstraat overlast ervaren van het verkeer, hebben de overige deelnemers uitsluitend deelgenomen aan het bewonersoverleg uit welwillendheid om een oplossing voor de Kanaalstraat te vinden.

Maar de bewoners van de Kanaalstraat gaan hun eigen gang. Ze besluiten weliswaar op 5 juli 2011 de uitkomsten van het bewonersoverleg te accepteren, maar sturen vervolgens in de zomermaanden – zonder de overige deelnemers aan het bewonersoverleg te informeren – een eigen reactie op de notitie aan de stadsdeelwethouder. In deze brief nemen ze afstand van het resultaat en de werkwijze van het bewonersoverleg en sturen ze aan op aanleg van een autoweg door het Nicolaas beetsplantsoen. Deze actie heeft de motivatie en het vertrouwen van de overige deelnemers in de bewoners van de Kanaalstraat zeer ernstig geschaad.

Tijdens een laatste, intensieve bewonersoverlegavond op 21 september 2011, heeft de mediator een hartstochtelijke maar vergeefse poging gedaan om iets van het onderlinge vertrouwen te herstellen en alsnog te komen tot het organiseren een gezamenlijke informatiebijeenkomst. Een informatiebijeenkomst was echter alleen zinvol als daar vol overtuiging met alle betrokken partijen een gezamenlijk voorstel kon worden gepresenteerd. In het overleg van 21 september is overduidelijk geworden dat dat voor de bewoners van de Kanaalstraat geen optie was.

Maart – juli 2011: Bewonersoverleg

Op initiatief van de stadsdeelwethouder, heeft een groep betrokkenen zich bereid getoond om met bewoners van de Kanaalstraat naar een gezamenlijke oplossing te zoeken voor de vermeende verkeersoverlast in de Kanaalstraat. Deelnemers waren bewoners van de Borgerbuurt, Jacob van Lennepkade (Noord én Zuid), Kanaalstraat, Nicolaas Beetsstraat en de leiding van de Brede Kinkerschool. Daarnaast waren de buurtcoördinatoren en verkeersdeskundigen van het stadsdeel aanwezig. De overleggen hebben plaats gehad op 15 maart, 12 april, 28 april, 10 mei, 24 mei, 14 juni en 5 juli 2011 onder leiding van een onafhankelijke mediatior en op basis van vooraf overeengekomen spelregels.

De gang van zaken tijdens het bewonersoverleg is vastgelegd in een eindrapport, opgesteld door de mediator.

Na 7 avonden met lastige, vaak emotionele discussies over vele mogelijke oplossingen, komt het bewonersoverleg tot een slotsom. Het omdraaien van de rijrichting van de Jacob van Lennepkade Zuid, in combinatie met ‘zachte maatregelen’ voor het terugdringen van het sluipverkeer de Borgerbuurt in, blijkt voor alle betrokkenen een suboptimale, maar acceptabele oplossing. Tijdens het laatste overleg op 5 juli 2011 besluiten alle deelnemers (inclusief de bewoners van de Kanaalstraat) gezamenlijk de zomermaanden te gebruiken om een notitie van het Bewonersoverleg op te stellen en de wethouder te adviseren een proef op te zetten voor het omdraaien van de rijrichting van de Jacob van Lennepkade Zuid. Alle deelnemers aan het bewonersoverleg hebben zich daarnaast bereid getoond dit voorstel te verdedigen tijdens een bewonersbijeenkomst voor bewoners van de Jacob van Lennepkade Zuid.

Maar zover komt het echter niet.

September 2010: Voornemen afsluiten Hennetjesbrug

In september 2010 besluit het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West tot het voornemen om de Hennetjesbrug af te sluiten voor autoverkeer. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gebracht en op 15 februari 2011 is een informatie/inloopavond gehouden. In deze bewonersbrief van wethouder Dirk de Jager staat letterlijk: ‘Het eerdere plan om het fietspad door het Nicolaas Beetsplantsoen open te stellen voor autoverkeer komt hiermee te vervallen.

Zowel uit de binnengekomen zienswijzen als uit de informatieavond bleek dat er geen draagvlak was voor het afsluiten van de Hennetjesbrug. Vooral de verminderde bereikbaarheid van de Borgerbuurt en de daarmee gepaard gaande omrijbewegingen en langere reistijden hebben tot veel negatieve reacties en onrust in de buurt geleid.

Zowel het plan om de brug af te sluiten alsmede de besluitvormingsprocedure die het stadsdeel volgde waren debet aan de ontstane onrust. Op 22 maart 2012 besluit het Dagelijks Bestuur de proef niet uit te voeren.

Juni 2010: Verkeersintensiteitsmetingen

In opdracht van het Stadsdeel West heeft bureau Meetel in juni 2010 verkeersintensiteitmetingen gedaan op de Hennetjesbrug in de Nicolaas Beetsstraat (deel 1 en deel 2).

Augustus 2010: Stadsdeel trekt verkeersbesluit in

Naar aanleiding van het bezwaarschrift van omwonenden en de leiding van de Brede Kinkerschool tegen de proef om een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen aan te leggen, heeft het Stadsdeel op 17 augustus 2010 besloten het ‘onderhavige verkeersbesluit in te trekken. Juridisch blijkt het nieuw mogelijk autoverkeer toe te staan door het Nicolaas Beetsplantsoen.‘. Dit besluit is per brief aan het bewonerscomité bevestigd.

Mei 2010: Bezwaarschrift en handtekeningenactie

Vrij snel nadat het Verkeerscirculatieplan was aangenomen, werd rondom het Nicolaas Beetsplantsoen bekend welke negatieve effecten de proef op de buurt zou gaan hebben. Er is toen een Bewonerscomité opgericht, dat alle bezwaren van omwonenden en de directie en medezeggenschapsraad van de Brede Kinkerschool heeft verzameld. Daarnaast is massaal deelgenomen aan een handtekeningenactie met als doel de proef op argumenten tegen te houden:
– Omwonenden en school zijn – in tegenstelling tot wat het Verkeerscirculatieplan vermeldt – niet betrokken bij de besluitvorming tot de proef. Tot de proef is besloten na slechts éénzijdige inspraak van bewoners van de Nicolaas Beetsstraat en Kanaalstraat, die wél per brief waren uitgenodigd voor de inspraakavond op 14 oktober 2009.
– De oorzaak van het vermeende probleem, het sluipverkeer, wordt niet aangepakt.
– Onderzoek door Verkeersonderzoeksbureau Trajan bevestigt dat automobilisten de kortste weg naar de Jan Pieter Heijestraat kiezen. Op grond van dit onderzoek mag worden aangenomen dat het grootste deel van het verkeer dat nu de Kanaalstraat kiest, tijdens de proef de weg door het Nicolaas Beetsplantsoen zal kiezen. Ook behandelend beleidsadviseur Parkeren en Verkeer Pieter Wallinga van toenmalig Stadsdeel Oud-West heeft dit bevestigd tijdens de inspraakavond van 14 oktober 2009:

‘De heer Walinga antwoordt dat dit overwogen is. Deze oplossing is echter afgevallen omdat in het plantsoen veel kinderen spelen en er dus een onveilige situatie zou ontstaan. In feite zou het alleen maar een verschuiving zijn van het probleem. Veel van het verkeer dat nu gebruikmaakt van de Kanaalstraat zal dan langs de Jacob van Lennepkade gaan rijden.’

– In het Verkeerscirculatieplan ontbreekt de argumentatie en visie waarom niet begonnen wordt met het uitvoeren van de meest eenvoudig uitvoerbare en goedkoopste proef: eenrichtingverkeer ‘wijk-uit’ in de Jacob van lennepstraat. Deze proef zou wél daadwerkelijk bij aan het terugdringen van sluipverkeer door de Borgerbuurt.
– De proef heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en karakter van de buurt: verkeersoverlast, inperking van speelmogelijkheden voor kinderen, een onveiligere verkeerssituatie rondom een school, minder recreatiemogelijkheden voor bewoners, het verdwijnen van een belangrijk openbaar rustpunt in de buurt en de afname van groenvoorzieningen.
– Het ontbreekt aan helder geformuleerde doelen voor de proef.

En dit bezwaarschift is samen met 214 handtekening aangeboden aan het Stadsdeel West. En met succes.

April 2010: Verkeersbesluit

Vlak vóór het opgaan van Stadsdeel Oud-West in Stadsdeel West op 1 mei 2010, neemt de Raad van Stadsdeel Oud-West het besluit om in het verkeerscirculatieplan een proef op te nemen met het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer. Het bijbehorende ‘Verkeersbesluit’ wordt op 14 april 2010 gepubliceerd in het Amsterdams Stadsblad: ‘2.Wijziging van fietspad naar eenrichtingsweg, de Jacob van Lennepkade, het weggedeelte gelegen langs het Nicolaas Beetsplantsoen’.

Maart 2010: Gemeenteraadsverkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 heeft Stadsdeel West een nieuwe coalitie van PvdA, Groen Links en D66 gekregen. In het coalitieakkoord 2010 – 2014 wordt een aantal speerpunten expliciet genoemd:
– We maken ons hard voor veilige routes voor lopende en fietsende kinderen;
– Woonstraten worden 30-kilometer zones en we zorgen dat de verkeersveiligheid rond scholen verbetert;
– We maken samen met bewoners buurtplannen, inclusief een budget waar bewoners eigen zeggenschap over hebben. De buurtplannen gaan bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen: groen, parkeren, speelplekken, veiligheid. Het stadsdeel heeft daarnaast een wijkbudget voor aanpassingen in de openbare ruimte in de buurten waarbij de aanleg van postzegelparkjes en speelstraten voorrang krijgt;
– We zetten ons in voor schonere lucht door een beleid dat is gericht op minder en schoner verkeer op de doorgaande wegen.

Februari 2010: Verkeerscirculatieplan Oud-West

In februari 2010 heeft de Deelraad van toenmalig Stadsdeel Oud-West het Verkeerscirulatieplan Oud-West aangenomen. Dat was vlak vóór het opgaan van stadsdeel Oud-West in Stadsdeel West (1 mei 2010). In het verkeerscirculatieplan is op het laatste moment een proef opgenomen met het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer. Twee weken voor de opheffing van het Stadsdeel Oud-West wordt het verkeersbesluit openbaar bekend gemaakt in het Amsterdams Stadsblad van 14 april 2010 ‘2.Wijziging van fietspad naar eenrichtingsweg, de Jacob van Lennepkade, het weggedeelte gelegen langs het Nicolaas Beetsplantsoen’.

In de inleiding van het Verkeerscirculatieplan staat:

“Vervolgens is een conceptplan opgesteld, waarmee we de wijk in zijn gegaan om de betrokken bewoners de gelegenheid te bieden tot inspraak. Er zijn vier avonden georganiseerd. Drie avonden zijn specifiek gericht op de buurten waarvoor concrete voorstellen in het conceptplan zijn opgenomen.”

De passage in het Verkeerscirculatieplan met het besluit van het DB om een proef in te stellen voor het aanleggen van een autoweg door het Nicolaas Beetsplantsoen is echter pas op het laatste moment toegevoegd. Dus ná alle bewonersbijeenkomsten en schouwen. De bewoners van het Nicolaas Beetsplantsoen en de Jacob van Lennepkade Noord en de leiding van de Brede Kinkerschool hebben daardoor geen gelegenheid gehad tot inspraak op het Verkeerscirculatieplan.Copyright © 2014. All rights reserved.

RSS Feed. This blog is proudly powered by Wordpress and uses Modern Clix, a theme by Rodrigo Galindez.