Waarom het plantsoen groen moet blijven

Zicht op het Nicolaas Beetsplantsoen  

Voor 4.800 bewoners van de Borgerbuurt is het Nicolaas Beetsplantsoen een belangrijk rustpunt in de buurt. Het plantsoen wordt intensief gebruikt voor ontspanning en ontmoeting. En voor de kinderen van de Brede School De Kinkerbuurt is het plantsoen hun favoriete buitenspeelplaats.

Na aanhoudende klachten vanuit de Kanaalstraat heeft voormalig Stadsdeel Oud-West besloten om onder het mom van een ‘proef’ het fietspad door het Nicolaas Beetsplantsoen open te stellen voor autoverkeer. Bewoners van de omliggende buurten, alsmede de betrokken ouders, kinderen en leiding van de Brede School zijn fel gekant tegen dit plan. En niet zonder reden:

› 1. Inspraakprocedure verkeerscirculatieplan was onzorgvuldig
› 2. Verkeersdruk Kanaalstraat ruim binnen de normen
› 3. Oorzaak niet aangepakt, verkeersdruk verplaatst
› 4. Afbraak van groen en slechtere verkeersveiligheid rondom de school
› 5. Openstellen van het plantsoen is juridisch niet mogelijk
› Onze oproep aan de Deelraad en het Dagelijks Bestuur


1. Inspraakprocedure verkeerscirculatieplan was onzorgvuldig

Het Stadsdeel Oud-West heeft destijds een onzorgvuldige en onvolledige inspraakprocedure doorlopen bij het opnemen in het verkeerscirculatieplan Oud-West van de proef met het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer. De proef is namelijk op het laatste moment na afloop van alle bewonersbijeenkomsten en schouwen aan het verkeerscirculatieplan Oud-West toegevoegd. Aan de belanghebbenden die door deze maatregel worden getroffen (omwonenden Nicolaas Beetsplantsoen, bewoners van de Jacob van Lennepkade Noord en de Brede School), is geen mogelijkheid tot inspraak geboden.

In de verantwoording met betrekking tot de inspraakprocedure bij het verkeerscirculatieplan wordt dan ook ten onrechte gesteld dat ‘bewoners die in de omgeving van de voorgestelde maatregelen wonen per brief zijn uitgenodigd.’ Dit is alleen gebeurd bij de maatregelen die in het concept-verkeerscirculatieplan waren opgenomen. En daarvan maakte het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer geen onderdeel uit. Daarom is deze proef onterecht en onrechtmatig in het verkeerscirculatieplan opgenomen.


2. Verkeersdruk Kanaalstraat ruim binnen de normen

De gemeente en deelraad dient bij de besluitvorming uit te gaan van feiten en niet van subjectief ervaren overlast. De reden voor het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer zijn klachten vanuit de Kanaalstraat over verkeersoverlast. Uit verschillende objectieve en betrouwbare metingen is inmiddels echter vast komen te staan dat de verkeerdruk in de Kanaalstraat ruim binnen de hiervoor geldende normen voor 30-kilometerzones valt (zie het memo van beleidsmedewerker verkeer W.P. Smits). Op basis van deze landelijk geldende normen is er dus geen reden de huidige situatie te wijzigen.


3. Oorzaak niet aangepakt, verkeersdruk verplaatst

Problemen pak je aan bij de oorzaak. De oorzaak van het ervaren probleem ligt in het sluipverkeer dat door de Borgerbuurt en de Helmersbuurt zijn weg zoekt naar de Overtoom en de Postjesweg. Dit blijkt uit de hiertoe uitgevoerde meting door verkeersbureau Trajan. En alle deelnemers aan het bewonersoverleg, inclusief bewoners van de Kanaalstraat, zijn het hierover eens. De woordvoerder van de bewoners van de Kanaalstraat/ deel Nicolaas Beetsstraat bevestigde dit nog eens tijdens de politieke avond van 20 maart: nu de Bilderdijkstraat tijdelijk is afgesloten, is er geen overlast in de Kanaalstraat.

Door het Nicolaas Beetsplantsoen open te stellen voor autoverkeer wordt niets aan de oorzaak van de vermeende overlast gedaan. Sterker nog, het zal voor sluipverkeer gemakkelijker worden om door de buurten te rijden, met meer sluipverkeer als gevolg. Bovendien zal volgens verkeersdeskundigen het overgrote deel van de verkeersdruk na openstelling worden afgewenteld op het Nicolaas Beetsplantsoen en de Jacob van Lennepkade Noord: het zal leiden tot slechts een verplaatsing van het probleem.


4. Afbraak van groen en slechtere verkeersveiligheid rondom de school

Het Nicolaas Beetsplantsoen fungeert als belangrijke groenvoorziening in de wijk en als speelplein voor de Brede School Kinkerbuurt. Op het gehele plantsoen tot aan het Jacob van Lennepkanaal rust dan ook niet voor niets een groenbestemming. Het plantsoen is een van de weinige groene en rustige plekken in een dichtbebouwde wijk waar kinderen vrij kunnen spelen en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten of van de rust en zon kunnen genieten. Bewoners in de wijk geven aan groenvoorzieningen en veilige speelplaatsen zeer hoog te waarderen. Terecht heeft de huidige coalitie zich dan ook in het coalitieakkoord ten doel gesteld

“de verkeersveiligheid rond scholen en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren (meer ruimte voor spelen en groen)”.

Het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer zal echter leiden tot afbraak van een groenvoorziening en verslechtering van de verkeersveiligheid rondom de school en het speelplein. Het plan van de gemeente gaat dus niet alleen in tegen de wens van een grote groep bewoners en de school, maar ook tegen de door de coalitie zelf gestelde doelen.


5. Openstellen van het plantsoen is juridisch niet mogelijk

Ten slotte, en dat is niet onbelangrijk, heeft het Stadsdeel al in 2010 geconcludeerd dat het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen juridisch niet mogelijk is. Op basis van het verkeerscirculatieplan is op 14 april 2010 een verkeersbesluit genomen tot het openstellen van het Nicolaas Beetsplantsoen voor autoverkeer. Vervolgens heeft een comité, bestaande uit omwonenden officieel bezwaar aangetekend tegen dit besluit. Dit bezwaar werd ondersteund door een petitie met 214 handtekeningen.

Stadsdeel West heeft daarop op 17 augustus 2010 het verkeersbesluit per brief ingetrokken. In deze brief geeft de gemeente als reden voor het intrekken van het besluit: ‘Juridisch blijkt het niet mogelijk autoverkeer toe te staan door het Nicolaas Beetsplantsoen. (…) Naar ons oordeel is met het intrekken van het verkeersbesluit tegemoetgekomen aan uw bezwaarschrift.’ Wat is er sinds augustus 2010 in de regelgeving veranderd, dat een proef nu juridisch wel mogelijk is?


Kortom: Onze oproep aan de Deelraad en het Dagelijks Bestuur

Nu het besluit tot het omdraaien van de rijrichting van de Jacob van Lennepkade Zuid van tafel is, kunnen het Dagelijks Bestuur en de deelraad niet zomaar teruggrijpen op een oud en niet goed doordacht plan, waarvan vast staat dat het juridisch onmogelijk is.
Wij dringen er daarom bij de deelraad en het Dagelijks Bestuur op aan dit onderwerp opnieuw te agenderen en te kiezen voor de optie die op basis van feiten en draagvlak in de wijk het meest voor de hand ligt: de verkeerscirculatie handhaven zoals deze nu is. Ook uit de bewonersoverleggen is gebleken dat deze oplossing uiteindelijk op veruit het meeste draagvlak in de betrokken buurten kan rekenen.
Wel vinden ook wij dat werk gemaakt moet worden van het verminderen van het sluipverkeer. Dit kan door de sluiproute minder aantrekkelijk te maken door het plaatsen van extra verkeersdrempels en het plaatsen van borden ‘Uitsluitend bestemmingsverkeer’.

 
 Copyright © 2014. All rights reserved.

RSS Feed. This blog is proudly powered by Wordpress and uses Modern Clix, a theme by Rodrigo Galindez.