Mei 2010: Bezwaarschrift en handtekeningenactie

Vrij snel nadat het Verkeerscirculatieplan was aangenomen, werd rondom het Nicolaas Beetsplantsoen bekend welke negatieve effecten de proef op de buurt zou gaan hebben. Er is toen een Bewonerscomité opgericht, dat alle bezwaren van omwonenden en de directie en medezeggenschapsraad van de Brede Kinkerschool heeft verzameld. Daarnaast is massaal deelgenomen aan een handtekeningenactie met als doel de proef op argumenten tegen te houden:
– Omwonenden en school zijn – in tegenstelling tot wat het Verkeerscirculatieplan vermeldt – niet betrokken bij de besluitvorming tot de proef. Tot de proef is besloten na slechts éénzijdige inspraak van bewoners van de Nicolaas Beetsstraat en Kanaalstraat, die wél per brief waren uitgenodigd voor de inspraakavond op 14 oktober 2009.
– De oorzaak van het vermeende probleem, het sluipverkeer, wordt niet aangepakt.
– Onderzoek door Verkeersonderzoeksbureau Trajan bevestigt dat automobilisten de kortste weg naar de Jan Pieter Heijestraat kiezen. Op grond van dit onderzoek mag worden aangenomen dat het grootste deel van het verkeer dat nu de Kanaalstraat kiest, tijdens de proef de weg door het Nicolaas Beetsplantsoen zal kiezen. Ook behandelend beleidsadviseur Parkeren en Verkeer Pieter Wallinga van toenmalig Stadsdeel Oud-West heeft dit bevestigd tijdens de inspraakavond van 14 oktober 2009:

‘De heer Walinga antwoordt dat dit overwogen is. Deze oplossing is echter afgevallen omdat in het plantsoen veel kinderen spelen en er dus een onveilige situatie zou ontstaan. In feite zou het alleen maar een verschuiving zijn van het probleem. Veel van het verkeer dat nu gebruikmaakt van de Kanaalstraat zal dan langs de Jacob van Lennepkade gaan rijden.’

– In het Verkeerscirculatieplan ontbreekt de argumentatie en visie waarom niet begonnen wordt met het uitvoeren van de meest eenvoudig uitvoerbare en goedkoopste proef: eenrichtingverkeer ‘wijk-uit’ in de Jacob van lennepstraat. Deze proef zou wél daadwerkelijk bij aan het terugdringen van sluipverkeer door de Borgerbuurt.
– De proef heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en karakter van de buurt: verkeersoverlast, inperking van speelmogelijkheden voor kinderen, een onveiligere verkeerssituatie rondom een school, minder recreatiemogelijkheden voor bewoners, het verdwijnen van een belangrijk openbaar rustpunt in de buurt en de afname van groenvoorzieningen.
– Het ontbreekt aan helder geformuleerde doelen voor de proef.

En dit bezwaarschift is samen met 214 handtekening aangeboden aan het Stadsdeel West. En met succes.